BEGROTINGSAKKOORD 2013 PDF

As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) the Company incurred an expense of EUR million . As a result of enacted Dutch tax legislation (‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord ‘) during , the Company incurred an one-time. XII Infrastructuur en Milieu. Begroting. Voorstel van wet · Download PDF. Memorie van BELEIDSAGENDA IenM · DE BELEIDSARTIKELEN.

Author: Jujas Tudal
Country: Malaysia
Language: English (Spanish)
Genre: Love
Published (Last): 19 October 2008
Pages: 16
PDF File Size: 9.55 Mb
ePub File Size: 14.29 Mb
ISBN: 799-7-70675-683-4
Downloads: 73218
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogulkis

Het leningenprogramma van Cyprus had een omvang van maximaal 10 miljard euro inclusief de IMF-lening waarvan uiteindelijk ongeveer 30 procent niet nodig was en niet is uitgekeerd.

In juni heeft de Raad van State advies uitgebracht over het wetsvoorstel voor de modernisering van de Comptabiliteitswet. Vanwege deze begrotinysakkoord economische indicatoren voor de korte termijn heeft de Federal Reserve Bank FED in december de rente met 0,25 procent verhoogd en gezinspeeld op verdere renteverhogingen.

Het aantal langdurig zieken stijgt, in het bijzonder het aantal met psychische problemen. Dat komt doordat de toename in de productie eerst nog wordt opgevangen met het bestaande personeelsbestand.

In was de neerwaartse bijstelling van het SZA-kader als gevolg van een lager dan verwachte pNB groter dan de neerwaartse bijstelling van de uitgaven onder het SZA-kader als gevolg van de contractloonontwikkeling.

Ten slotte kondigde het kabinet aan verzekeraar ASR gereed te maken voor een beursgang. Mensen in armoede duwen helpt hen niet vooruit.

Het gaat hier om de volgende reserves:.

File:Bezuinigingen en intensiveringen Begrotingsakkoord png – Wikimedia Commons

Onderdeel van deze transactie was dat een lening aan holding SNS Reaal van 1,1 miljard euro werd doorgestreept, zie ook paragraaf 3. Dit geldt ook voor het functioneren van de beheers- en controlesystemen voor het financieel beheer, met uitzondering van het Europees Vluchtelingenfonds onderdeel Migratiefondsen.

Dit zorgde voor een verschuiving van de aankoop van sigaretten en rooktabak van januari naar december In de Hervormingsagenda Rijksdienst heeft het kabinet de visie op de ontwikkeling van de rijksdienst geformuleerd.

Al met al was een jaar waarin veel lichten op groen sprongen die lang op rood hebben gestaan. Zo zijn gemeenten bijvoorbeeld aansprakelijk voor de helft van de verplichtingen die het WEW tot is aangegaan. Uit de evaluatie is gebleken dat veel problemen in het aanbesteden niet voortkomen uit de wet- en regelgeving maar uit de toepassing daarvan.

  GUIA MEDICO UNIMED CASCAVEL PDF

Als de invoerrechtenheffing of de btw-heffing van alle lidstaten gezamenlijk hoger uitvalt, daalt de bni-afdracht en vice versa. In trok de economische groei in de EU verder aan met 1,9 procent vergeleken met 1,4 procent in Een gemiddelde daling van de WOZ-waarde leidt tot een daling van de ontvangsten uit de verhuurderheffing. De aanbevelingen en vervolgacties worden door de verschillende departementen opgepakt.

De afgelopen jaren zijn veel problemen opgelost. Hoewel de totale uitstaande hypotheekschuld in 203 toegenomen 14zorgde een aanhoudend lage hypotheekrente in per saldo voor een afname van de totale som aan hypotheekrenteaftrek. Die afspraak ligt vast als regel 24 in de begrotingsregels van het kabinet, opgesteld aan het begin van de kabinetsperiode. Uitgaven en ontvangsten van baten-lastenagentschappen worden op grond van het baten-lastenstelsel in de jaarverslagen verantwoord; dus niet de kasuitgaven en kasontvangsten, maar de lasten en de baten.

De Minister voor WenR heeft een systeemverantwoordelijkheid op het terrein van personeel, ICT, organisatie, huisvesting, inkoop, facilitaire dienstverlening en beveiliging.

De belangstelling voor de staatsbank — een van de grootste beursgangen uit de Nederlandse geschiedenis — bleek groot. Ook bij de invoerrechten was sprake van hogere ontvangsten 0,3 miljard euro.

In Japan bleef de groei beperkt tot 0,5 procent en sorteerde de stevige monetaire en fiscale stimulering niet het gewenst effect. Landen die structurele hervormingen doorvoerden lieten opvallend hogere groeicijfers zien.

De risicoregelingen op nationaal niveau vormen slechts een deel begrotingsakkoore het totale risico dat de collectieve sector loopt.

File:EMU saldo met Begrotingsakkoord 2013.png

De waardering van de deelnemingen geschiedt op basis van de oorspronkelijke aankoopprijs. Het waren in vooral de directe opvangkosten van de hogere instroom die in de begroting verwerkt moesten worden.

Onder de 1,4 miljard euro directe uitgaven vallen naast de uitgaven voor de asielinstroom ook reguliere uitgaven aan migratie, zoals de kosten die de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND maakt als een buitenlandse student naar Nederland komt. Een verschil tussen een garantie en een andere verplichting is wel dat de hoofdsom van een garantie veelal niet of slechts gedeeltelijk tot uitbetaling zal leiden.

  ELENA DE OTEYZA CALCULO PDF

Juniraming , De Nederlandse economie tot en met , inclusief Begrotingsakkoord |

Een belangrijk verschil vormen de uitgaven en ontvangsten van Nationale Schuld IXA die betrekking hebben op de financieringstransacties de aflossingen en de aangetrokken leningen in verband met de tekortfinanciering en de herfinanciering. The budget deficit will amount to 2.

Noodzakelijke besparingen zijn bbegrotingsakkoord met de herinrichting van de governance van de bedrijfsvoering van de rijksdienst. Bwgrotingsakkoord ontvangsten uit de vpb uit gaswinning zijn in bijna gehalveerd ten opzichte van Bij twee begrotingshoofdstukken Defensie en Wonen en Rijksdienst is de rapporteringsgrens voor fouten op begrotingshoofdstukniveau overschreden 34 zie paragraaf 4.

De uitstaande garantie uit hoofde van de Wet aansprakelijkheid kernongevallen WAKO — de expliciete garantie dat de overheid schade vergoed bij een kernramp — is in gedaald met 4,25 miljard euro.

Het aantal salariswagens blijft maar stijgen en de stiptheid van het openbaar vervoer slabakt. Ook wordt het EMU-saldo opgesteld op transactiebasis, terwijl de hier gepresenteerde opstelling op kasbasis is. De Europese Centrale Bank ECB werkt daarom momenteel aan harmonisatie van de opties en discreties voor toezichthouders. Ten slotte zijn de endogene ontvangsten uit de premies werknemersverzekeringen met 2,1 procent toegenomen in ten begortingsakkoord van een ebgrotingsakkoord eerder.

In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het departementale jaarverslag legt elke Minister verantwoording af over de rechtmatigheid 20013 de uitgaven, ontvangsten en verplichtingen, het gevoerde financieel beheer en materieelbeheer, de totstandkoming van de beleidsinformatie en over eventuele overige aspecten van de bedrijfsvoering van het desbetreffende ministerie.

Inhoudsopgave

De aandacht gaat dus volop naar de praktische uitvoering begtotingsakkoord de hervormingen. In heeft de Tweede Kamer via verschillende moties en Kamervragen het kabinet gevraagd om de inzet op verbetering van aanbod, toegankelijkheid en kwaliteit van open data nog verder te versterken. De overheidsschuld bedroeg eind miljard euro, zoals figuur 2.

Author: admin